versturen »

Enthousiast geworden? Stuur een mailtje met je trouwdatum, locatie en aantal personen voor de taart/sweet table en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

laten we afspreken!

love what you see?


Algemene voorwaarden

I. Sweet Charlotte, gevestigd te Apeldoorn en geregistreerd bij de kvk onder nummer 30253570, biedt haar producten aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde webwinkel.
Ook biedt zij producten aan in verkoop op maat.

II. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Sweet Charlotte.

III. Sweet Charlotte gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Sweet Charlotte doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

IV. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sweet Charlotte. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sweet Charlotte. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sweet Charlotte behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sweet Charlotte erkend.
Sweet Charlotte garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. De overeenkomst

Na betaling in de webshop is de bestelling definitief. Voor een product op maat is de bestelling definitief als je bevestigt via e-mail dat je de offerte accepteert.
Als je de offerte accepteert, bevestig je ook dat alle details in de offerte correct zijn.
Wij begrijpen dat er soms omstandigheden zijn, dat je het product toch niet meer nodig hebt. Daarom hebben we een mogelijkheid om de bestelling te annuleren.
Bij annulering tot 28 dagen voor levering zal het gehele bedrag worden teruggestort.
Bij annulering tot 14 dagen voor levering zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort
Bij annulering tot 7 dagen voor levering zal 25% van het gehele bedrag worden teruggestort
Bij annulering binnen 7 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling
Indien er nog geen gehele betaling was gedaan volgt er een creditfactuur.
Annuleren doe je via e-mail.
Terugbetaling volgt binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug.

3. Uitvoering

Sweet Charlotte voert de overeenkomst voor de levering van producten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Vanwege het werken met zorgvuldig geselecteerde, verse producten en bloemen kunnen er altijd invloeden van buitenaf zijn waardoor de taart kan afwijken van het ontwerp. We doen ons uiterste best het ontwerp zo goed mogelijk te benaderen maar voor dit soort afwijkingen is Sweet Charlotte niet aansprakelijk. Voor bloemen zal er overleg zijn vooraf maar hierin kunnen we niet alles garanderen, door bloei- en weersomstandigheden.
Afbeeldingen in de webshop kunnen iets afwijken van het door jou ontvangen product. Vanwege het handwerk en ambachtelijk karakter is niet elke taart hetzelfde.
Dit geldt ook voor plaatjes als voorbeeld voor uw ontwerp op maat, iedere bestelling op maat is uniek en kan wel een afbeelding benaderen maar is geen kopie.
We begrijpen dat je soms later het ontwerp of andere details wilt wijzigen aan je bestelling op maat.
Alle wijzigingen moeten niet later dan drie weken voor jullie trouwdatum bekend gemaakt worden.
Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kunnen leiden tot extra kosten.
We houden altijd het recht om de wijzigingen niet te accepteren (altijd met de reden om jullie het best mogelijke product te kunnen leveren)
Wijzigingen doorgeven doe je via e-mail, info@sweetcharlotte.nl.
Sweet Charlotte behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.
Wijzigingen in het aantal personen kan na het plaatsen van de order niet meer omlaag bijgesteld worden. Omhoog, in overleg, wel.

4.A Levering via de webwinkel

Levering via de webwinkel vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sweet Charlotte bestellingen via de webshop tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Sweet Charlotte zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sweet Charlotte geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Voor de levering van de bestelling maakt Sweet Charlotte gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen t/m 2 doosjes worden aangeboden als busstuk. Dit houdt in dat het pakket niet traceerbaar is. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.
Indien de klant een gewenste verzenddatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Sweet Charlotte de bestelling op de geselecteerde verzenddatum. Te late levering van het product is geen reden voor creditering van het product en/of bezorgkosten.
Sweet Charlotte is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.
Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.
Sweet Charlotte is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het busstuk wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

4.B Levering van op maat gemaakte bestellingen

We nemen maar een beperkte aantal bestellingen, zodat elke bestelling perfect wordt.
We garanderen een product van hoge kwaliteit. Helaas zijn er soms uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden die de kwaliteit van het product beïnvloeden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Sweet Charlotte kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden.
Als de bestelling wordt bezorgd, is het onze verantwoordelijkheid dat het goed op de locatie aankomt.
Er moet altijd iemand op de locatie zijn, aan wie we de bestelling kunnen overdragen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er iemand op ons wacht.
Na de overdracht van de bestelling op de locatie, is Sweet Charlotte niet verantwoordelijk meer voor het product (wij blijven niet op de locatie na de overdracht).
Sweet Charlotte is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taartmes of voor het aansnijden van de taart, tenzij anders afgesproken.
Als je de bestelling zelf komt ophalen, ligt de verantwoordelijkheid voor veilig vervoer bij jou. Natuurlijk geven we hiervoor instructies mee.
De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten. Bloemen bijvoorbeeld zijn alleen eetbaar als hiervoor is gekozen.
Sweet Charlotte behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding. Als er mensen herkenbaar op de foto staan volgt alleen na akkoord van de klant publicatie. De fotograaf wordt zo ver mogelijk altijd benoemd.
Foto’s van de producten van Sweet Charlotte mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

5. Prijzen

De totale prijs van op maat gemaakte bestellingen (dus inclusief alle extra kosten, onder andere eventuele bezorgkosten, huur en borg) wordt altijd duidelijk aangegeven voordat je de bestelling bevestigt. Deze krijg je na een proeverij in een overzichtje in de mail.
Prijzen in de webwinkel worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant van grondstoffen tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW (etenswaren) en 21% BTW (niet-etenswaren).
Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Sweet Charlotte of de korting correct is toegepast en beslist Sweet Charlotte derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Sweet Charlotte zich het recht de bestelling te annuleren.

6. Zichttermijn/herroepingsrecht

Je begrijpt vast dat je de bestelde producten niet terug kan sturen.
Alle producten worden op bestelling, voor jou, volgens jouw specificaties gemaakt.
Alle producten zijn beperkt houdbaar.

7. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
Als een aanbetaling afgesproken is, verwachten we dat je het restant uiterlijk 14 dagen voor levering betaalt. Anders zien we het als annulering van je bestelling (voor de kosten daarvoor zie artikel 2, lid 3).
Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

8. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Sweet Charlotte, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sweet Charlotte. Sweet Charlotte zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Sweet Charlotte respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9. Overmacht

In geval van ziekte of overmacht zal Sweet Charlotte er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.
Sweet Charlotte is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanpresentatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sweet Charlotte alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Sweet Charlotte behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sweet Charlotte gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid

Producten van Sweet Charlotte kunnen melk, granen, noten, ei, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren. Sweet Charlotte is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.
Sweet Charlotte is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Sweet Charlotte personeel. De kant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.
Sweet Charlotte adviseert de klant over de beste zorg voor het product, afhankelijk van het weer. Indien de klant of een derde, die het product voor de klant verzorgt, ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sweet Charlotte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
Indien Sweet Charlotte aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sweet Charlotte beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. Garantie

We zijn trots op onze consistent hoge kwaliteit. Maar we zijn ook maar mensen. Is er toch iets aan de hand met je product, dan lossen we het voor je op.
Soms is het niet meer mogelijk om het probleem op te lossen, daarom hebben we een duidelijke en eerlijke klachtenprocedure (zie artikel 11).

12. Klachtenregeling

We doen er alles aan om te voorkomen dat je een klacht hebt.
Mocht je een klacht hebben, doen we er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.
Als je een klacht hebt, laat het ons dan direct weten. Als het nog mogelijk is, gaan we je meteen helpen.
Je klacht moet bij Sweet Charlotte bekend worden binnen 2 dagen na levering. Je meldt je klacht via e-mail naar info@sweetcharlotte.nl
Uiterlijk binnen 14 dagen krijg je een antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

13. Geschillen

Komen we er echt niet uit? Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Maar we hopen dat we die nooit hoeven te gebruiken.

14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Dat is alles. We hopen dat alles duidelijk was? Zo niet, laat het ons weten.
Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website.

algemene voorwaarden

Thank you!
we'll be in touch soon!